جزوات درسی اساتید روان شناسی بالینی

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته روان شناسی بالینی

  

  نام درس: روانشناسی رشد پیشرفته

   عنوان کتاب: راهنمای درسی روانشناسی رشد پیشرفته

   استاد: قاسم زاده

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


 

  نام درس: روانشناسی سلامت

   عنوان کتاب: راهنمای درسی روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

   استاد: شریف نسب

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


 

  نام درس: مبانی نوروسایکولوژی انسان

   عنوان کتاب: راهنمای درسی روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

   استاد: میری

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: نظریه های شخصیت

   عنوان کتاب: راهنمای درسی نظریه های شخصیت

   استاد: محمدی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)

 

فصل اول. نظریه های روانکاوی
فصل دوم. نظریه های یادگیری
فصل سوم. نظریه های شناختی
فصل چهارم. نظریه های کردارشناسی
فصل پنجم. نظریه های دیگر با رویکرد رشدی
فصل ششم. رو یکرد دین اسلام در روانشناسی رشد
فصل هفتم. جنبه های رشدی و مراحل رشد در دوره کود کی
فصل هشتم. فهرست نشانگان و ضبط جدول زمانی
فصل نهم. رشد در دوره بزرگسالی
فصل دهم. نظریه ذهن کودکان و ابزار اندازه گیری آن
فصل یازدهم. خلق و خو و منش کودکان و ابزار اندازه گیری آن
فصل دوازدهم. ویژگی های شخصیتی کودکان و ابزار اندازه گیری آن
فصل سیزدهم. نقش جنسی کودکان و ابزار اندازه گیری آن
فصل چهاردهم. سبک هویت در نوجوانی و ابزار اندازه گیری آن

در ملاحظات راهنمای نیمسال اول دانشپذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته تحصیلی روانشناسی بالینی آخرین دوره صرفا مطالعه فصول 13 تا پا یان 15 درس مبانی نوروسایکولوژی انسان ذکر گردیده است:

فصل سیزدهم. لوب های پس سری
فصل چهاردهم. قطعات آهیانه‌ای
فصل پانزدهم. قطعات گیجگاهی

در ملاحظات راهنمای نیمسال اول دانشپذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته تحصیلی روانشناسی بالینی آخرین دوره صرفا مطالعه فصول اول تا پایان ششم درس روانشناسی سلامت ذکر گردیده است:

فصل لول. مقدمه ای بر روانشناسی سلامت

فصل دوم. نابرابری های سلامت

فصل سوم. باورهای سلامت

فصل چهارم. رفتارهای اعتیادی

فصل پنجم. رفتارهای خوردن

فصل ششم. ورزش

فصل اول. بررسی شخصیت، تعریف، روش‌های ارزیابی، پژوهش و نظریه‌ها

فصل دوم. روان‌کاوی

فصل سوم. روان‌شناسی خود و روابط شیء

فصل چهارم. روان‌شناسی تحلیلی

فصل پنجم. روان‌شناسی فردی

فصل ششم. روان تحلیل‌گری اجتماعی و فرهنگی

فصل هفتم. صفات شخصیت

فصل هشتم. نظام‌های ساختاری

فصل نهم. ابعاد شخصیت

فصل دهم. تقویت و رفتارگرایی رادیکال

فصل یازدهم. نظریه یادگیری مشاهده‌‌ای

فصل دوازدهم. سلسه مراتب نیازها

فصل سیزدهم. خودشکوفایی

فصل چهاردهم. سازه‌های شخصی

فصل پانزدهم. نیازها