گرایش فیزیولوژی  ورزشی  کاربردی

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

  

  نام درس: روش تحقیق در علوم ورزشی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی روش تحقیق در علوم ورزشی

   استاد: فرهادی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


 

  نام درس: روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین

   استاد: محبی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش

   استاد: حقانی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی فیزیولوژ ی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

   استاد: سهرابی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)