جزوات درسی اساتید مدیریت کسب و کار

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت کسب و کار کلیه گرایش‌ها

  

  نام درس: نظریه‌های سازمان و مدیریت (3 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی نظریه‌های سازمان و مدیریت

   استاد: سعید امین پور

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


 

  نام درس: زبان تخصصی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی زبان تخصصی مدیریت

   استاد: محسن عادل

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: مدیریت استراتژیک پیشرفته (3 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مدیریت استراتژیک پیشرفته

   استاد: گروه تالیف

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)

 

فصل اول. کلیات (نگرش کلی)
فصل دوم. سیر تطور نظریه سازمان
فصل سوم. اثربخشی سازمان
فصل چهارم. ابعاد ساختار سازمانی
فصل پنجم. راهبرد
فصل ششم. اندازه سازمان
فصل هفتم. فناوری
فصل هشتم. محیط
فصل نهم. قدرت - کنترل
فصل دهم. انواع طرح های سازمانی
فصل یازدهم. بووکراسی (نگاهی دقیق)
فصل دوازدهم. ادهوکراسی (نگاهی دقیق)
فصل سیزدهم. مدیریت فناوری و طراحی شغل
فصل چهاردهم. مدیریت محیط
فصل پانزدهم. مدیریت تغییر سازمانی
فصل شانزدهم. مدیریت تعارض سازمانی
فصل هفدهم. فرهنگ سازمانی
فصل هجدهم. مدیریت تکامل سازمانی

Chapter 1: What Is Marketing?
Chapter 2: Integrated Marketing Communications 
Chapter 3: Reasons for the Growing Importance of IMC 8
Chapter 4: The Promotional Mix: The Tools for IMC
Chapter 5: Sales Promotion
Chapter 6: IMC Involves Audience Contacts
Chapter 7: Promotional Program Situation Analysis 
Chapter 8: Analysis of the Communication Process 
Chapter 9: Marketing Strategy and Analysis
Chapter 10: Target Market Selection 
Chapter 11: Market Segmentation 
Chapter 12: Market Positioning
Chapter 13: Developing the Marketing Planning Program
Chapter 14: Winning Strategies, an International Mission
Chapter 15: International Channel Design
Chapter 16: Exporting and Logistics 

فصل اول: مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک
فصل دوم: حکمرانی شرکتی و مسئولیت اجتماعی
فصل سوم: بررسی خارجی: تجزیه و تحلیل محیطی و صنعت
فصل چهارم: بررسی داخلی: تجزیه و تحلیل سازمانی
فصل پنجم: بررسی و انتخاب استراتژی
فصل ششم: استراتژی سطح سازمان
فصل هفتم: استراتژی سطح کسب‌وکار
فصل هشتم: استراتژی وظیفه‌ای
فصل نهم: اجرای استراتژی
فصل دهم: کنترل و ارزیابی استراتژی