دانشگاه‌های ارائه دهنده بیوشیمی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته بیوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
3خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
4کردستانبیجارآموزشی پژوهشی
5همدانهمدانآموزشی پژوهشی
6یزدتفتآموزشی پژوهشی