دانشگاه‌های ارائه دهنده زیست فناوری میکروبی

تنها واحد دانشگاهی ارائه دهنده رشته زیست فناوری میکروبی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی