دانشگاه‌های ارائه دهنده مدیریت رسانه

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران غربآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران غربالکترونیکی