دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی اقتصاد کشاورزی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی برای دو گرایش آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

1. واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده برای رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرایش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانریآموزشی پژوهشی

2. واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده برای رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1البرزکرجآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
3تهرانتهران شرقالکترونیکی