دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی منابع طبیعی

تنها واحد دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی