دانشگاه پیام نور - مرکز بین الملل کیش

  آدرس: جزیره کیش، میدان سنایی، جنب بازار مریم، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 07644455237

  سایت: kish.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی