دانشگاه پیام نور - واحد دامغان

  آدرس: دامغان، میدان صد دروازه، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 02335262218

  سایت: abn.khz.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد دامغانبه صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی