دانشگاه پیام نور - واحد علی آباد کتول

  آدرس: علی آباد کتول، انتهای فاضل آباد به سمت علی آباد، جنب جایگاه گاز، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 01734265501

  سایت: paveh.ksh.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد علی آباد کتول به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی