دانشگاه پیام نور - واحد مرکز بین الملل عسلویه

  آدرس: بوشهر، عسلویه، بلوار سیراف، خیابان فرهنگ، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  07731374710

  سایت:  ---

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد مرکز بین الملل عسلویه به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی