دانشگاه پیام نور واحد کرج

دانشگاه پیام نور - واحد کرج

  آدرس: کرج، رجایی شهر، بلوار موذن، ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  02634209501

  سایت: www.karaj.alborz.pnu.ac.ir


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد کرج به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

 

مدیریت کسب و کار - کلیه گرایش ها

مدیریت بازرگانی - کلیه گرایش ها

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

تحقیقات آموزشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری

حقوق جزا و جرم شناسی

روان شناسی عمومی

زبان و ادبیات فارسی

علوم اقتصادی - کلیه گرایش ها

فیزیولوژی ورزشی

مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش - مدیریت رسانه های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی)

شیمی گرایش شیمی تجزیه

مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی