دانشگاه پیام نور - واحد گرگان

  آدرس: گرگان، انجیراب، جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 01732450232

  سایت: paveh.ksh.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد گرگان به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی