دپارتمان اساتید فراگیر پیام نور

معرفی اساتید دپارتمان مدیریت و حسابداری

ردیفنام و نام خانوادگیهیئت علمیدروس تخصصیتصویر اساتید
1امیرهوشنگ سمائی زادهدپارتمان مجموعه مدیریتمدیریت استراتژیک پیشرفته
تئوری سازمان ها و مدیریت
2سعید امین پوردپارتمان مجموعه مدیریتمدیریت منابع انسانی پیشرفته
مدیریت رفتار سازمانی
زبان تخصصی
3سید محمدمهدی جابریدپارتمان مجموعه حسابداریحسابداری بخش عمومی
حسابرسی پیشرفته
4محسن عادلدپارتمان مجموعه مدیریتزبان تخصصی مدیریت
5مجید جوشقانیدپارتمان مجموعه مدیریتسیستم های اطلاعاتی پیشرفته
6حسن کرمیدپارتمان مجموعه مدیریتمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
7علی اکبرزادهدپارتمان مجموعه مدیریتمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
فرایند خط مشی گذاری
8علی گنجیدپارتمان مجموعه مدیریتنظریه های سازمان و مدیریت
تئوری سازمان ها و مدیریت
9منصور دریسدپارتمان مجموعه مدیریت و زبانهای خارحهمتون تخصصی به زبان خارجه
10رامتین قسمتیدپارتمان مجموعه حسابداریحسابداری مدیریت
11محمدرضا میری پوردپارتمان مجموعه علوم اقتصادیاقتصاد خرد
اقتصاد کلان
مدیریت مالی
12مصطفی حساندپارتمان مجموعه حسابداریحسابداری بخش عمومی
13علیرضا ساجدیدپارتمان مجموعه مدیریتآمار و احتمالات
14جهانگیر علی محمدیدپارتمان مجموعه حسابداریحسابرسی پیشرفته
15حمزه شیخدپارتمان مجموعه مدیریتعلوم اقتصادی
16بهزاد خیریدپارتمان مجموعه مدیریتتئوری سازمان‌ها
17حمید جوادیدپارتمان مجموعه مدیریتمدیریت استراتژیک پیشرفته
18مهدی بصیریدپارتمان مجموعه مدیریتسیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
19احسان قمریدپارتمان مجموعه مدیریتعلوم اقتصادی
20سهیل ولی زادهدپارتمان مجموعه مدیریتنظریه های سازمان و مدیریت
21علیرضا سلامیدپارتمان مجموعه مدیریتبرنامه ریزی و استراتژیک
22محسن صادقیدپارتمان مجموعه مدیریتمدیریت سازمان
23خیراله اسماعیلیدپارتمان مجموعه مدیریتحقوق اساسی در سازمانهای دولتی
24صابر عبدالملکیدپارتمان مجموعه مدیریتمدیریت آموزشی

معرفی اساتید دپارتمان حقوق

ردیفنام و نام خانوادگیهیئت علمیدروس تخصصیتصویر اساتید
1اردوان شکوریدپارتمان مجموعه حقوقآئین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
2محمد پرنوردپارتمان مجموعه حقوقآئین دادرسی کیفری
حقوق جزای عمومی
3بهزاد هاشمیدپارتمان مجموعه حقوقحقوق بین الملی
4حمیدرضا پوربلاسیدپارتمان مجموعه حقوقحقوق مدنی
5نعمت اله شادماندپارتمان مجموعه حقوق و الهیاتعلوم قرآن و حدیث
6رضا کاظمیدپارتمان مجموعه حقوق و الهیاتاصول فقه
7رضا رنگرزدپارتمان مجموعه حقوقجرم شناسی
متون تخصصی
8صله شاعریدپارتمان مجموعه حقوقحقوق مدنی
9علی پورحسندپارتمان مجموعه حقوقجرم شناسی
10بابک پاک نیادپارتمان مجموعه حقوقحقوق بین الملل
11سعید امین پوردپارتمان مجموعه حقوق و الهیاتمتون تخصصی
12خیراله اسماعیلیدپارتمان مجموعه حقوق و الهیاتحقوق اساسی
13سارا علیزادهدپارتمان مجموعه حقوقحقوق بین الملل
نظام حقوق بشر
14محسن عادلدپارتمان مجموعه حقوقمتون تخصصی
15بابک باجلانیدپارتمان مجموعه حقوقحقوق مدنی
16رز فضلیدپارتمان مجموعه حقوقحقوق اساسی
17محمد خاکبازدپارتمان مجموعه حقوق و الهیاتحقوق مدنی
18خانم قنبریدپارتمان مجموعه حقوقحقوق جزای عمومی
آئین دادرسی کیفری

معرفی اساتید دپارتمان روانشناسی و علوم تربیتی

ردیفنام و نام خانوادگیهیئت علمیدروس تخصصیتصویر اساتید
1جمشید محمدیدپارتمان مجموعه روانشناسیروانشناسی رشد پیشرفته
نظریه های شخصیت
روان‌شناسی سلامت
2حسن قاسم زادهدپارتمان مجموعه روانشناسیروانشناسی عمومی پیشرفته
روان‌شناسی رشد پیشرفته
3صالح شریف نسبدپارتمان مجموعه روانشناسیروانشناسی بالینی
روان‌شناسی پزشکی و نوروسایکولوژی
4نیما شاهین فردپارتمان مجموعه روانشناسیروان‌شناسی رشد پیشرفته
5امین منوچهریدپارتمان مجموعه زبان و روانشناسیمتون تخصصی روانشناسی
6صابر عبدالملکیدپارتمان مجموعه روانشناسی و علوم تربیتینظارت و راهنمایی آموزشی
اصول برنامه‌ریزی درسی
7پرستو حسن زادهدپارتمان مجموعه روانشناسیمتون تخصصی روانشناسی
روان‌شناسی رشد پیشرفته
8امید صالحیاندپارتمان مجموعه علوم تربیتیروانشناسی ورزشی
9هادی میریدپارتمان مجموعه علوم تربیتیحرکت شناسی
روش تحقیق
10سعید امین پوردپارتمان مجموعه روانشناسی و علوم تربیتیمتون تخصصی در روانشناسی
اصول مدیریت اسلامی
11روح اله مظفری پوردپارتمان مجموعه علوم تربیتیمکاتب فلسفی و آرای تربیتی
12الهام دهقانیدپارتمان مجموعه علوم تربیتیبرنامه ریزی درسی
13شاهین توپالدپارتمان مجموعه علوم تربیتیمکاتب فلسفی و آرای تربیتی
حکمت اسلامی
آشنایی با ادبیات فارسی
14معصومه معصومیدپارتمان مجموعه علوم تربیتیاصول برنامه ریزی درسی
15خیراله اسماعیلیدپارتمان مجموعه علوم تربیتیاصول مدیریت اسلامی
16سعید جهانیاندپارتمان مجموعه روانشناسیروانشناسی بالینی
روانشناسی سلامت
17مریم شاه حسینیدپارتمان مجموعه روانشناسیمتون تخصصی روانشناسی
18محسن عادلدپارتمان مجموعه روانشناسیمتون تخصصی روانشناسی