منوی سایت

رشته های تحصیلی استان اردبیل

رشته های تحصیلی استان اردبیل

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1روان شناسی عمومیمرکز اردبیلآموزشی پژوهشی
2روان شناسی و آموزش کودکان استثناییمرکز اردبیلآموزشی پژوهشی
3زبان شناسیمرکز اردبیلآموزشی پژوهشی
4زبان شناسیمرکز اردبیلالکترونیکی
5علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیمرکز اردبیلآموزشی پژوهشی
6ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیمرکز اردبیلآموزشی پژوهشی
7شیمی گرایش شیمی آلیمرکز اردبیلآموزشی پژوهشی
8شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز اردبیلآموزشی پژوهشی