منوی سایت

رشته های تحصیلی استان اصفهان

رشته های تحصیلی استان اصفهان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
2آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیمرکز اصفهانالکترونیکی
3آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
4آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز اصفهانالکترونیکی
5آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز آران و بیدگلآموزشی پژوهشی
6آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز آران و بیدگلالکترونیکی
7آب و هواشناسی گرایش سینوپتیکمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
8آب و هواشناسی گرایش سینوپتیکمرکز اصفهانالکترونیکی
9آموزش زبان انگلیسیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
10آموزش زبان انگلیسیمرکز نجف آبادآموزشی پژوهشی
11آموزش زبان انگلیسیمرکز نجف آبادالکترونیکی
12آموزش زبان انگلیسیواحد مبارکهآموزشی پژوهشی
13اخلاق گرایش اخلاق کاربردیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
14اخلاق گرایش فلسفه اخلاقمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
15اخلاق گرایش فلسفه اخلاقمرکز اصفهانالکترونیکی
16ادبیات عربیمرکز شهرضاآموزشی پژوهشی
17ادبیات عربیمرکز شهرضاالکترونیکی
18ادیان و عرفانمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
19برنامه ریزی درسیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
20برنامه ریزی درسیمرکز زرین شهرآموزشی پژوهشی
21برنامه ریزی درسیمرکز سمیرمآموزشی پژوهشی
22تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
23تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز اصفهانالکترونیکی
24تاریخ گرایش تاریخ تشیعمرکز کاشانآموزشی پژوهشی
25تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشمرکز قهدریجانآموزشی پژوهشی
26تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشمرکز خوراسگانآموزشی پژوهشی
27جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
28جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییمرکز اردستانآموزشی پژوهشی
29جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییمرکز اردستانالکترونیکی
30جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز زرین شهرآموزشی پژوهشی
31جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز زرین شهرالکترونیکی
32جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز وزوانآموزشی پژوهشی
33جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز وزوانالکترونیکی
34جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
35جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز اصفهانالکترونیکی
36جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز تیرانآموزشی پژوهشی
37جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز تیرانالکترونیکی
38جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
39روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگرامرکز نطنزآموزشی پژوهشی
40روان شناسی تربیتیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
41روان شناسی تربیتیمرکز نطنزآموزشی پژوهشی
42روان شناسی تربیتیواحد مبارکهآموزشی پژوهشی
43روان شناسی تربیتیمرکز گلپایگانآموزشی پژوهشی
44روان شناسی عمومیمرکز زرین شهرآموزشی پژوهشی
45روان شناسی عمومیمرکز نجف آبادآموزشی پژوهشی
46روان شناسی عمومیواحد بهارستانآموزشی پژوهشی
47روزنامه نگاریمرکز سمیرمآموزشی پژوهشی
48زبان و ادبیات فارسیمرکز آران و بیدگلآموزشی پژوهشی
49زبان و ادبیات فارسیمرکز آران و بیدگلالکترونیکی
50زبان و ادبیات فارسیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
51زبان و ادبیات فارسیمرکز اصفهانالکترونیکی
52زبان و ادبیات فارسیمرکز اردستانآموزشی پژوهشی
53زبان و ادبیات فارسیمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
54زبان و ادبیات فارسیمرکز زرین شهرآموزشی پژوهشی
55زبان و ادبیات فارسیمرکز نجف آبادآموزشی پژوهشی
56زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
57زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیمرکز اصفهانالکترونیکی
58زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارشمرکز اردستانالکترونیکی
59علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
60علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
61علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیکمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
62علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
63علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
64علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
65علوم سیاسیمرکز زرین شهرآموزشی پژوهشی
66علوم قرآن و حدیثمرکز آران و بیدگلآموزشی پژوهشی
67علوم قرآن و حدیثمرکز آران و بیدگلالکترونیکی
68علوم قرآن و حدیثمرکز کاشانآموزشی پژوهشی
68علوم قرآن و حدیثمرکز کاشانالکترونیکی
69فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز کاشانآموزشی پژوهشی
70فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز کاشانالکترونیکی
71کارآفرینی گرایش کسب و کار جدیدمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
72مترجمی زبان انگلیسیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
73مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
74مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز وزوانآموزشی پژوهشی
75مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
76مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
77مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
78مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
79مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
80مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
81مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
82مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز نطنزآموزشی پژوهشی
83مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
84مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
85مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
86مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
87مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
88مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
89مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز خوانسارآموزشی پژوهشی
90مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیمرکز نطنزآموزشی پژوهشی
91مشاوره گرایش مشاوره توانبخشیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
92مشاوره گرایش مشاوره خانوادهمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
93مشاوره گرایش مشاوره شغلیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
94مشاوره گرایش مشاوره مدرسهمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
95نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومیمرکز کاشانآموزشی پژوهشی
96بیوشیمیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
97ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز اصفهانالکترونیکی
98ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز زرین شهرآموزشی پژوهشی
99زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
100زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیمرکز نجف آبادآموزشی پژوهشی
101شیمی گرایش شیمی آلیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
102شیمی گرایش شیمی آلیمرکز گلپایگانآموزشی پژوهشی
103شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
104شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
105علوم زمین گرایش پترولوژیمرکز اصفهانآموزشی پژوهشی
106علوم زمین گرایش پترولوژیمرکز شاهین شهرآموزشی پژوهشی
107فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان هامرکز آران و بیدگلآموزشی پژوهشی
108مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکزمرکز نجف آبادآموزشی پژوهشی