منوی سایت

رشته های تحصیلی استان البرز

رشته های تحصیلی استان البرز

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آموزش و بهسازی منابع انسانیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
2تحقیقات آموزشیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
3جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز کرجآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز کرجآموزشی پژوهشی
5جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریمرکز کرجآموزشی پژوهشی
6جغرافیا ی سیاسی گرایش ژئوپلیتیکواحد هشتگردآموزشی پژوهشی
7جغرافیا ی سیاسی گرایش مطالعات ایرانواحد هشتگردآموزشی پژوهشی
8حقوق بین المللواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
9حقوق جزا و جرم شناسیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
10حقوق خصوصیواحد هشتگردآموزشی پژوهشی
11روان شناسی عمومیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
12زبان و ادبیات فارسیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
13زبان و ادبیات فارسیمرکز کرجالکترونیکی
14علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
15علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
16علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیکمرکز کرجآموزشی پژوهشی
17علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
18علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
19علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
20علوم قرآن و حدیثواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
21فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
22فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
23مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
24مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
25مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
26مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
27مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
28مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمرکز کرجآموزشی پژوهشی
29مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
30مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
31مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
32مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
33مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
34مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
35مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
36مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
37مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیواحد ماهدشتآموزشی پژوهشی
38مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
39مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز کرجالکترونیکی
40مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
41مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
42مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز کرجالکترونیکی
43مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
44مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز کرجالکترونیکی
45مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز کرجآموزشی پژوهشی
46مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز کرجالکترونیکی
47مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز کرجآموزشی پژوهشی
48مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز کرجالکترونیکی
49مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز کرجآموزشی پژوهشی
50مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز کرجالکترونیکی
51مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
52مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز کرجالکترونیکی
53مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
54مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
55نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومیمرکز کرجآموزشی پژوهشی
56شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز کرجآموزشی پژوهشی
57فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالمرکز کرجآموزشی پژوهشی
58فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکمرکز کرجآموزشی پژوهشی
59مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختمرکز کرجآموزشی پژوهشی
60اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیمرکز کرجآموزشی پژوهشی