منوی سایت

رشته های تحصیلی استان بوشهر

رشته های تحصیلی استان بوشهر

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1ادبیات عربیمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
2ادبیات عربیمرکز بوشهرالکترونیکی
3جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییمرکز بندر گناوهآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
5حسابداریمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
6حسابداریمرکز بین المللی عسلویهالکترونیکی
7حقوق بین المللمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
8روان شناسی بالینی کودک و نوجوانمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
9روان شناسی تربیتیمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
10روان شناسی عمومیمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
11زبان شناسیمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
12زبان شناسیمرکز بوشهرالکترونیکی
13زبان و ادبیات فارسیمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
14زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارشمرکز بوشهرالکترونیکی
15فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
16فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز بوشهرالکترونیکی
17مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
18مطالعات فرهنگیمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
19شیمی گرایش شیمی آلیمرکز بوشهرآموزشی پژوهشی
20مهندسی صنایع گرایش بهینهسازی سیستم هامرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
21مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلانمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
22مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
23مهندسی عمران گرایش راه و ترابریمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
24مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکیمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
25مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات (ITS)مرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
26مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانیمرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی
27مهندسی معماری **مرکز بین المللی عسلویهآموزشی پژوهشی