منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران مرکز دماوند

رشته های تحصیلی استان تهران مرکز دماوند

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
2زبان و ادبیات فارسیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
3مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
4مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
5مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
6مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
7مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
8مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
9مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
10مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
11مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی
12علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسیمرکز دماوندآموزشی پژوهشی