منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران مرکز  ورامین

رشته های تحصیلی استان تهران مرکز ورامین

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1حقوق خصوصیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
2روان شناسی تربیتیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
3زبان شناسیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
4زبان شناسیمرکز ورامینالکترونیکی
5زبان و ادبیات فارسیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
6علوم قرآن و حدیثمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
7علوم قرآن و حدیثمرکز ورامینالکترونیکی
8مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
9مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
10مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز ورامینالکترونیکی
11مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
12مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
13مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز ورامینالکترونیکی
14مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
15مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز ورامینالکترونیکی
16مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
17مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز ورامینالکترونیکی
18مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
19مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز ورامینالکترونیکی
20مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
21مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز ورامینالکترونیکی
22مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز ورامینآموزشی پژوهشی
23مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز ورامینالکترونیکی