منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران مرکز  پرند

رشته های تحصیلی استان تهران واحد مرکز پرند

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1جامعه شناسیمرکز پرندآموزشی پژوهشی
2حقوق خصوصیمرکز پرندآموزشی پژوهشی
3فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز پرندآموزشی پژوهشی
4مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمرکز پرندآموزشی پژوهشی
5مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمرکز پرندآموزشی پژوهشی
6فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالمرکز پرندآموزشی پژوهشی