رشته های تحصیلی استان تهران واحد اسلام شهر

رشته های تحصیلی استان تهران واحد اسلام شهر

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1روان شناسی عمومیواحد اسلام شهرآموزشی پژوهشی