منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران جنوب

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران جنوب

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
2آموزش زبان انگلیسیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
3آموزش زبان انگلیسیتهران جنوبالکترونیکی
4آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانتهران جنوبآموزشی پژوهشی
5اخلاق گرایش اخلاق اسلامیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
6اخلاق گرایش اخلاق اسلامیتهران جنوبالکترونیکی
7اخلاق گرایش اخلاق کاربردیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
8اخلاق گرایش فلسفه اخلاقتهران جنوبآموزشی پژوهشی
9اخلاق گرایش فلسفه اخلاقتهران جنوبالکترونیکی
10ادبیات عربیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
11برنامه ریزی درسیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
12تاریخ گرایش تاریخ اسلامتهران جنوبآموزشی پژوهشی
13تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
14تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیتهران جنوبالکترونیکی
15تاریخ گرایش تاریخ تشیعتهران جنوبآموزشی پژوهشی
16تاریخ گرایش تاریخ تشیعتهران جنوبالکترونیکی
17تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشتهران جنوبآموزشی پژوهشی
18تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشتهران جنوبالکترونیکی
19جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییتهران جنوبآموزشی پژوهشی
20جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییتهران جنوبالکترونیکی
21برنامه جغرافیا و ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییتهران جنوبآموزشی پژوهشی
22برنامه جغرافیا و ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییتهران جنوبالکترونیکی
23جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریتهران جنوبآموزشی پژوهشی
24جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریتهران جنوبالکترونیکی
25جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریتهران جنوبآموزشی پژوهشی
26جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریتهران جنوبالکترونیکی
27حقوق بین المللتهران جنوبآموزشی پژوهشی
28حقوق جزا و جرم شناسیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
29حقوق خصوصیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
30رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
31روان شناسی اجتماعیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
32روان شناسی بالینیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
33روان شناسی تربیتیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
34روان شناسی عمومیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
35زبان شناسیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
36زبان شناسیتهران جنوبالکترونیکی
37زبان شناسی گرایش اجتماعیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
38زبان و ادبیات فارسیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
39زبان و ادبیات فارسیتهران جنوبالکترونیکی
40زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
41زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیتهران جنوبالکترونیکی
42علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
43علوم قرآن و حدیثتهران جنوبآموزشی پژوهشی
44علوم قرآن و حدیثتهران جنوبالکترونیکی
45فقه و مبانی حقوق اسلامیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
46فقه و مبانی حقوق اسلامیتهران جنوبالکترونیکی
47فلسفه دینتهران جنوبآموزشی پژوهشی
48محیط زیست گرایش آموزش محیط زیستتهران جنوبآموزشی پژوهشی
49محیط زیست گرایش آموزش محیط زیستتهران جنوبالکترونیکی
50مدیریت آموزشیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
51مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
52مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
53مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیتهران جنوبآموزشی پژوهشی
54نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومیتهران جنوبآموزشی پژوهشی