منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران شرق

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران شرق

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آمار ریاضیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
2آمار ریاضیمرکز تهران شرقالکترونیکی
3بیوشیمیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
4ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
5ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
6ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
7ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز تهران شرقالکترونیکی
8زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
9زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
10زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
11زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
12زیست فناوری گرایش میکروبیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
13ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
14شیمی گرایش شیمی آلیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
15شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
16علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
17علوم زمین گرایش زمین ساخت(تکتونیک)مرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
18فیزیک گرایش اپتیک و لیزرمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
19فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان هامرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
20فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
21فیزیک گرایش فیزیک هسته ایمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
22فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
23اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
24اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیمرکز تهران شرقالکترونیکی
25بیوتکنولوژی کشاورزیمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
26توسعه روستاییمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
27علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
28پژوهش هنرمرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
29پژوهش هنرمرکز تهران شرقالکترونیکی
30طراحی شهری *مرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی
31مهندسی معماری **مرکز تهران شرقآموزشی پژوهشی