منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران شمال

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران شمال

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیکمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
2مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیکمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
3مهندسی شیمی گرایش پلیمرمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
4مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
5مهندسی شیمی گرایش محیط زیستمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
6مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
7مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هامرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
8مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هامرکز تهران شمالالکترونیکی
9مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلانمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
10مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلانمرکز تهران شمالالکترونیکی
11مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
12مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیمرکز تهران شمالالکترونیکی
13مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکیمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
14مهندسی عمران گرایش راه و ترابریمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
15مهندسی عمران گرایش راه و ترابریمرکز تهران شمالالکترونیکی
16مهندسی عمران گرایش سازهمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
17مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی
18مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارمرکز تهران شمالالکترونیکی
19مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیمرکز تهران شمالآموزشی پژوهشی