منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران غرب

رشته های تحصیلی استان تهران واحد تهران غرب

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1جامعه شناسیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
2حسابداریمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
3حسابداریمرکز تهران غربالکترونیکی
4حسابرسیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
5علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
6علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
7علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
8علوم سیاسیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
9مدیریت امور شهریمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
10مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
11مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
12مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
13مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
14مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
15مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
16مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
17مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
18مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
19مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
20مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
21مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
22مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
23مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
24مدیریت رسانهمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
25مدیریت رسانهمرکز تهران غربالکترونیکی
26مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
27مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمرکز تهران غربالکترونیکی
28مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
29مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکمرکز تهران غربالکترونیکی
30مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
31مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشمرکز تهران غربالکترونیکی
32مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
33مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیمرکز تهران غربالکترونیکی
34مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
35مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
36مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز تهران غربالکترونیکی
37مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
38مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز تهران غربالکترونیکی
39مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
40مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز تهران غربالکترونیکی
41مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
42مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز تهران غربالکترونیکی
43مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
44مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز تهران غربالکترونیکی
45مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
46مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز تهران غربالکترونیکی
47مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی
48مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز تهران غربالکترونیکی
49مطالعات فرهنگیمرکز تهران غربآموزشی پژوهشی