منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد شهر جدید پردیس

رشته های تحصیلی استان تهران واحد شهر جدید پردیس

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1برنامه ریزی درسیواحد شهر جدید پردیسآموزشی پژوهشی
2حقوق بین المللواحد شهر جدید پردیسآموزشی پژوهشی
3مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیواحد شهر جدید پردیسآموزشی پژوهشی
4علوم دامی گرایش تغذیه دامواحد شهر جدید پردیسآموزشی پژوهشی