منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد لواسانات

رشته های تحصیلی استان تهران واحد لواسانات

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1زبان و ادبیات فارسیواحد لواساناتآموزشی پژوهشی
2زبان و ادبیات فارسیواحد لواساناتالکترونیکی
3علوم قرآن و حدیثواحد لواساناتآموزشی پژوهشی
4فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان هاواحد لواساناتآموزشی پژوهشی
5فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکواحد لواساناتآموزشی پژوهشی