منوی سایت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد پاکدشت

رشته های تحصیلی استان تهران واحد پاکدشت

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
2تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز پاکدشتالکترونیکی
3جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز پاکدشتالکترونیکی
5حقوق بین المللمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
6روان شناسی عمومیمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
7زبان و ادبیات فارسیمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
8علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
9علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
10علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی
11علوم قرآن و حدیثمرکز پاکدشتآموزشی پژوهشی