منوی سایت

رشته های تحصیلی استان خراسان جنوبی

رشته های تحصیلی استان خراسان جنوبی

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1برنامه ریزی آمایش سرزمینمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
2تاریخ گرایش تاریخ تشیعمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
3جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز بیرجندالکترونیکی
5جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز فردوسآموزشی پژوهشی
6جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز فردوسالکترونیکی
7روان شناسی تربیتیمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
8روان شناسی عمومیمرکز فردوسآموزشی پژوهشی
9زبان شناسیمرکز قائنآموزشی پژوهشی
10زبان شناسیمرکز قائنالکترونیکی
11زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیمرکز قائنآموزشی پژوهشی
12ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظریمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
13ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیطمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
14علوم قرآن و حدیثمرکز قائنآموزشی پژوهشی
15مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
16مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
17ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
18شیمی گرایش شیمی آلیمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
19شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز طبسآموزشی پژوهشی
20علوم زمین گرایش پترولوژیمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
21علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسیمرکز بیرجندآموزشی پژوهشی
22علوم زمین گرایش زمین ساخت(تکتونیک)مرکز بیرجندآموزشی پژوهشی