منوی سایت

رشته های تحصیلی استان خراسان شمالی

رشته های تحصیلی استان خراسان شمالی

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1جامعه شناسیمرکز بجنوردآموزشی پژوهشی
2زبان و ادبیات فارسیمرکز بجنوردآموزشی پژوهشی
3زبان و ادبیات فارسیمرکز بجنوردالکترونیکی