منوی سایت

رشته های تحصیلی استان زنجان

رشته های تحصیلی استان زنجان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1زبان و ادبیات فارسیمرکز زنجانآموزشی پژوهشی
2زبان و ادبیات فارسیمرکز زنجانالکترونیکی
3ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزمرکز ابهرآموزشی پژوهشی
4ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز زنجانآموزشی پژوهشی
5شیمی گرایش شیمی آلیمرکز زنجانآموزشی پژوهشی
6شیمی گرایش شیمی آلیمرکز ابهرآموزشی پژوهشی
7شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز ابهرآموزشی پژوهشی
8فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکمرکز زنجانآموزشی پژوهشی