منوی سایت

رشته های تحصیلی استان سیستان و بلوچستان

رشته های تحصیلی استان  سیستان و بلوچستان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1تاریخ گرایش تاریخ اسلاممرکز زاهدانآموزشی پژوهشی
2تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز زاهدانآموزشی پژوهشی
3علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیمرکز زاهدانآموزشی پژوهشی