منوی سایت

رشته های تحصیلی استان قزوین

رشته های تحصیلی استان قزوین

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریمرکز بویین زهراآموزشی پژوهشی
2جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریمرکز بویین زهراالکترونیکی
3حقوق بین المللمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
4زبان شناسیمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
5زبان شناسیمرکز قزوینالکترونیکی
6زبان و ادبیات فارسیمرکز تاکستانآموزشی پژوهشی
7زبان و ادبیات فارسیمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
8زبان و ادبیات فارسیمرکز قزوینالکترونیکی
9علوم سیاسیمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
10مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز بویین زهراآموزشی پژوهشی
11مشاوره گرایش مشاوره توانبخشیمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
12مشاوره گرایش مشاوره خانوادهمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
13مشاوره گرایش مشاوره شغلیمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
14مشاوره گرایش مشاوره مدرسهمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
15ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
16شیمی گرایش شیمی آلیمرکز قزوینآموزشی پژوهشی
17شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز قزوینآموزشی پژوهشی