منوی سایت

رشته های تحصیلی استان قم

رشته های تحصیلی استان قم

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آموزش زبان انگلیسیمرکز قمآموزشی پژوهشی
2آموزش زبان انگلیسیمرکز قمالکترونیکی
3آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز قمآموزشی پژوهشی
4آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز قمالکترونیکی
5اخلاق گرایش اخلاق اسلامیمرکز قمآموزشی پژوهشی
6اخلاق گرایش اخلاق اسلامیمرکز قمالکترونیکی
7اخلاق گرایش اخلاق کاربردیمرکز قمآموزشی پژوهشی
8اخلاق گرایش فلسفه اخلاقمرکز قمآموزشی پژوهشی
9اخلاق گرایش فلسفه اخلاقمرکز قمالکترونیکی
10ادبیات عربیمرکز قمآموزشی پژوهشی
11ادبیات عربیمرکز قمالکترونیکی
12تاریخ گرایش تاریخ اسلاممرکز قمآموزشی پژوهشی
13تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز قمآموزشی پژوهشی
14تاریخ گرایش تاریخ تشیعمرکز قمآموزشی پژوهشی
15تاریخ گرایش تاریخ تشیعمرکز قمالکترونیکی
16علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومیمرکز قمآموزشی پژوهشی
17علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومیمرکز قمالکترونیکی
18علوم قرآن و حدیثمرکز قمآموزشی پژوهشی
19علوم قرآن و حدیثمرکز قمالکترونیکی
20فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز قمآموزشی پژوهشی
21فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز قمالکترونیکی
22نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومیمرکز قمآموزشی پژوهشی
23شیمی گرایش شیمی آلیمرکز قمآموزشی پژوهشی
24شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز قمآموزشی پژوهشی