منوی سایت

رشته های تحصیلی استان لرستان

رشته های تحصیلی استان لرستان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز خرم آبادآموزشی پژوهشی
2روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگرامرکز بروجردآموزشی پژوهشی
3زبان و ادبیات فارسیمرکز الیگودرزآموزشی پژوهشی
4زبان و ادبیات فارسیمرکز خرم آبادآموزشی پژوهشی
5زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارشمرکز خرم آبادالکترونیکی
6علوم سیاسیمرکز خرم آبادآموزشی پژوهشی
7فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز خرم آبادآموزشی پژوهشی
8فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز خرم آبادالکترونیکی
9مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز الشترآموزشی پژوهشی
10ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزمرکز خرم آبادآموزشی پژوهشی
11علوم زمین گرایش زمین ساخت(تکتونیک)مرکز خرم آبادآموزشی پژوهشی