منوی سایت

رشته های تحصیلی استان مازندران

رشته های تحصیلی استان مازندران

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز رامسرآموزشی پژوهشی
2تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز رامسرالکترونیکی
3جامعه شناسیمرکز بهشهرآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز ساریآموزشی پژوهشی
5جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز ساریالکترونیکی
6جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریمرکز بابلآموزشی پژوهشی
7جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریمرکز بابلالکترونیکی
8حسابداریمرکز بهشهرآموزشی پژوهشی
9حسابداریمرکز بهشهرالکترونیکی
10حسابرسیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
11روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگرامرکز بهشهرآموزشی پژوهشی
12روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگرامرکز رامسرآموزشی پژوهشی
13روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگرامرکز ساریآموزشی پژوهشی
14روان شناسی شخصیتمرکز رامسرآموزشی پژوهشی
15روان شناسی عمومیمرکز آملآموزشی پژوهشی
16روان شناسی عمومیمرکز بهشهرآموزشی پژوهشی
17روان شناسی عمومیواحد نوشهرآموزشی پژوهشی
18زبان و ادبیات فارسیمرکز آملآموزشی پژوهشی
19زبان و ادبیات فارسیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
20زبان و ادبیات فارسیمرکز بابلالکترونیکی
21زبان و ادبیات فارسیمرکز بهشهرآموزشی پژوهشی
22زبان و ادبیات فارسیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
23زبان و ادبیات فارسیمرکز ساریالکترونیکی
24زبان و ادبیات فارسیمرکز محمود آبادآموزشی پژوهشی
25علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مدیریت اطلاعاتمرکز تنکابنآموزشی پژوهشی
26علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
27علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
28علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
29علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیکواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
30علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
31علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
32علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
33علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیاحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
34علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
35علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
36فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز بهشهرآموزشی پژوهشی
37فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز بهشهرالکترونیکی
38فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
39فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز ساریالکترونیکی
40کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
41کارآفرینی گرایش کسب و کار جدیدمرکز بابلآموزشی پژوهشی
42کارآفرینی گرایش کسب و کار جدیدمرکز ساریآموزشی پژوهشی
43کارآفرینی گرایش گردشگریمرکز بابلآموزشی پژوهشی
44مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
45مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیواحد جویبارآموزشی پژوهشی
46مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
47مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیواحد نکاآموزشی پژوهشی
48مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
49مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
50مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
51مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
52مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمرکز بابلآموزشی پژوهشی
53مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز آملآموزشی پژوهشی
54مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
55مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز بابلالکترونیکی
56مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
57مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز ساریالکترونیکی
58مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
59مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
60مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
61مدیریت کسب و کار گرایش انرژیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
62مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
63مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز بابلالکترونیکی
64مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
65مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز ساریالکترونیکی
66مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
67مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
68مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز بابلالکترونیکی
69مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
70مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز ساریالکترونیکی
71مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
72مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز بابلآموزشی پژوهشی
73مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز بابلالکترونیکی
74مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز ساریآموزشی پژوهشی
75مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز ساریالکترونیکی
76مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
77مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز بابلآموزشی پژوهشی
78مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز بابلالکترونیکی
79مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز ساریآموزشی پژوهشی
80مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز ساریالکترونیکی
81مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
82مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز بابلآموزشی پژوهشی
83مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز بابلالکترونیکی
84مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز ساریآموزشی پژوهشی
85مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز ساریالکترونیکی
86مدیریت کسب و کار گرایش فناوریواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
87مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
88مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز بابلالکترونیکی
89مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
90مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز ساریالکترونیکی
91مدیریت کسب و کار گرایش مالیواحد قائم شهرآموزشی پژوهشی
92مشاوره گرایش مشاوره خانوادهمرکز ساریآموزشی پژوهشی
93ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزمرکز تنکابنآموزشی پژوهشی
94ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز بابلآموزشی پژوهشی
95ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز بابلالکترونیکی
96زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژیمرکز بابلآموزشی پژوهشی
97زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
98زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیمرکز رامسرآموزشی پژوهشی
99شیمی گرایش شیمی آلیمرکز رامسرآموزشی پژوهشی
100شیمی گرایش شیمی آلیمرکز ساریآموزشی پژوهشی
101شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز بهشهرآموزشی پژوهشی
102شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز ساریآموزشی پژوهشی