منوی سایت

رشته های تحصیلی استان مرکزی

رشته های تحصیلی استان مرکزی

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1برنامه ریزی درسیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
2تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشمرکز اراکآموزشی پژوهشی
3تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشمرکز اراکالکترونیکی
4زبان و ادبیات انگلیسیمرکز اراکآموزشی پژوهشی
5زبان و ادبیات انگلیسیمرکز اراکالکترونیکی
6زبان و ادبیات انگلیسیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
7زبان و ادبیات انگلیسیمرکز ساوهالکترونیکی
8زبان و ادبیات فارسیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
9زبان و ادبیات فارسیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
10علوم قرآن و حدیثمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
11فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
12مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز اراکآموزشی پژوهشی
13مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
14مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
15مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
16مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز اراکآموزشی پژوهشی
17مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
18مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
19مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
20مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز اراکآموزشی پژوهشی
21مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
22مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
23مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
24مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز اراکآموزشی پژوهشی
25مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
26مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
27مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
28مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز اراکآموزشی پژوهشی
29مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز خمینآموزشی پژوهشی
30مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
31مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
32مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز اراکآموزشی پژوهشی
33مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز خمینآموزشی پژوهشی
34مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
35مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
36مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز اراکآموزشی پژوهشی
37مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
38مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
39مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
40مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز اراکآموزشی پژوهشی
41مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز خمینآموزشی پژوهشی
42مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
43مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
44مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
45مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز ساوهالکترونیکی
46مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
47مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
48مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز ساوهالکترونیکی
49مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
50مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز ساوهالکترونیکی
51مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز ساوهالکترونیکی
52مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
53مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز ساوهالکترونیکی
54مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
55مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز ساوهالکترونیکی
56مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز ساوهآموزشی پژوهشی
57مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز ساوهالکترونیکی
58ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز خمینآموزشی پژوهشی
59شیمی گرایش شیمی آلیمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی
60شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز دلیجانآموزشی پژوهشی