منوی سایت

رشته های تحصیلی استان هرمزگان

رشته های تحصیلی استان هرمزگان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
2آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
3آموزش زبان انگلیسیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
4تاریخ گرایش تاریخ اسلاممرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
5حسابداریمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
6روان شناسی عمومیمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
7زبان و ادبیات انگلیسیمرکز بندرعباسآموزشی پژوهشی
8زبان و ادبیات فارسیواحد ابوموسیآموزشی پژوهشی
9مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
10مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
11مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
12مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
13مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
14مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
15مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
16مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
17مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
18مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
19مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
20مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
21مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
22مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز بین الملل قشمالکترونیکی
23مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
24مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
25مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز بین الملل قشمالکترونیکی
26مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
27مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز بین الملل قشمالکترونیکی
28مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز بین الملل قشمالکترونیکی
29مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
30مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز بین الملل قشمالکترونیکی
31مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
32مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز بین الملل قشمالکترونیکی
33مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
34مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز بین الملل قشمالکترونیکی
35مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
36مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشیمرکز بندرعباسآموزشی پژوهشی
37زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
38زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
39علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسیمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
40مهندسی صنایع گرایش بهینهسازی سیستم هامرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
41مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلانمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
42مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
43مهندسی عمران گرایش راه و ترابریمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
44مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی
45مهندسی معماری **مرکز بندرعباسآموزشی پژوهشی
46مهندسی معماری **مرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی
47مهندسی معماری **مرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی