منوی سایت

رشته های تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری

رشته های تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1برنامه جغرافیا و ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز شهرکردآموزشی پژوهشی
2برنامه جغرافیا و ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز شهرکردالکترونیکی
3جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز بروجنآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز بروجنالکترونیکی
5زبان و ادبیات فارسیمرکز شهرکردآموزشی پژوهشی
6زبان و ادبیات فارسیمرکز شهرکردالکترونیکی
7زبان و ادبیات فارسیمرکز فارسانآموزشی پژوهشی
8مدیریت مالیمرکز شهرکردآموزشی پژوهشی
9ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز شهرکردآموزشی پژوهشی
10ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز شهرکردالکترونیکی
11شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز بروجنآموزشی پژوهشی
12شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز شهرکردآموزشی پژوهشی
13علوم زمین گرایش پترولوژیمرکز شهرکردآموزشی پژوهشی