منوی سایت

رشته های تحصیلی استان کردستان

رشته های تحصیلی استان کردستان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیمرکز سقزآموزشی پژوهشی
2آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیمرکز سقزالکترونیکی
3آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز سقزآموزشی پژوهشی
4آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز سقزالکترونیکی
5آب و هواشناسی گرایش سینوپتیکمرکز سقزآموزشی پژوهشی
6آب و هواشناسی گرایش سینوپتیکمرکز سقزالکترونیکی
7ادبیات عربیمرکز سنندجآموزشی پژوهشی
8ادبیات عربیمرکز سنندجالکترونیکی
9تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز سقزآموزشی پژوهشی
10جامعه شناسیمرکز سنندجآموزشی پژوهشی
11جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز مریوانآموزشی پژوهشی
12جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز مریوانالکترونیکی
13جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز بیجارآموزشی پژوهشی
14جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز بیجارالکترونیکی
15جغرافیا ی سیاسی گرایش ژئوپلیتیکمرکز سنندجآموزشی پژوهشی
16جغرافیا ی سیاسی گرایش مطالعات ایرانمرکز سنندجآموزشی پژوهشی
17حقوق خصوصیمرکز سقزآموزشی پژوهشی
18روان شناسی تربیتیمرکز سنندجآموزشی پژوهشی
19روان شناسی عمومیمرکز سنندجآموزشی پژوهشی
20زبان و ادبیات فارسیمرکز بیجارآموزشی پژوهشی
21زبان و ادبیات فارسیمرکز بیجارالکترونیکی
22زبان و ادبیات فارسیمرکز سنندجآموزشی پژوهشی
23زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارشمرکز سنندجالکترونیکی
24ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیطمرکز سنندجالکترونیکی
25بیوشیمیمرکز بیجارآموزشی پژوهشی
26شیمی گرایش شیمی آلیمرکز سقزآموزشی پژوهشی
27علوم زمین گرایش پترولوژیمرکز بیجارآموزشی پژوهشی