منوی سایت

رشته های تحصیلی استان کرمانشاه

رشته های تحصیلی استان کرمانشاه

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1ادبیات عربیمرکز جوانرودآموزشی پژوهشی
2ادبیات عربیمرکز جوانرودالکترونیکی
3ادبیات عربیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
4ادبیات عربیمرکز کرمانشاهالکترونیکی
5برنامه ریزی آموزشیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
6برنامه ریزی درسیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
7تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
8تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز کرمانشاهالکترونیکی
9تکنولوژی آموزشیواحد روانسرآموزشی پژوهشی
10جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز اسلام آباد غربآموزشی پژوهشی
11جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز اسلام آباد غربالکترونیکی
12جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
13جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
14نامه جغرافیا و ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
15جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
16جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریواحد پاوهآموزشی پژوهشی
17جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
18جغرافیا ی سیاسی گرایش ژئوپلیتیکواحد روانسرآموزشی پژوهشی
19جغرافیا ی سیاسی گرایش مطالعات ایرانواحد روانسرآموزشی پژوهشی
20روان شناسی تربیتیمرکز جوانمردآموزشی پژوهشی
21روان شناسی عمومیمرکز اسلام آباد غربآموزشی پژوهشی
22زبان شناسیمرکز اسلام آباد غربآموزشی پژوهشی
23علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
24علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومیمرکز کرمانشاهالکترونیکی
25مدیریت آموزشیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
26مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
27مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
28مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
29مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
30مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
31مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
32ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیواحد روانسرآموزشی پژوهشی
33ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزمرکز اسلام آباد غربآموزشی پژوهشی
34زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی
35شیمی گرایش شیمی آلیمرکز کرمانشاهآموزشی پژوهشی