منوی سایت

رشته های تحصیلی استان گلستان

رشته های تحصیلی استان گلستان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1ادبیات عربیبندر ترکمنآموزشی پژوهشی
2ادبیات عربیبندر ترکمنالکترونیکی
3تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز گرگانآموزشی پژوهشی
4تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز گرگانالکترونیکی
5جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز گنبد کاووسآموزشی پژوهشی
6جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز گنبد کاووسالکترونیکی
7روان شناسی عمومیمرکز گرگانآموزشی پژوهشی
8مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیواحد علی آباد کتولآموزشی پژوهشی
9ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز گنبد کاووسآموزشی پژوهشی