منوی سایت

رشته های تحصیلی استان گیلان

رشته های تحصیلی استان گیلان

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آموزش زبان انگلیسیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
2آموزش زبان انگلیسیمرکز رشتالکترونیکی
3تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیمرکز بندر انزلیآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز بندر انزلیآموزشی پژوهشی
5جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضاییمرکز تالشآموزشی پژوهشی
6جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز تالشآموزشی پژوهشی
7جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز رشتآموزشی پژوهشی
8جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز رشتالکترونیکی
9روان شناسی عمومیمرکز آستاراآموزشی پژوهشی
10روان شناسی عمومیواحد آستانه اشرفیهآموزشی پژوهشی
11زبان شناسیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
12زبان شناسیمرکز رشتالکترونیکی
13زبان و ادبیات فارسیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
14زبان و ادبیات فارسیمرکز رشتالکترونیکی
15علوم سیاسیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
16کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
17مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
18مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
19مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
20مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
21مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز رشتآموزشی پژوهشی
21مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز رشتآموزشی پژوهشی
23مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
24مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
25مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشیمرکز رشتآموزشی پژوهشی
26زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیمرکز رودسرآموزشی پژوهشی
27شیمی گرایش شیمی آلیمرکز رودسرآموزشی پژوهشی
28مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیمرکز رشتآموزشی پژوهشی