منوی سایت

رشته های تحصیلی استان یزد

رشته های تحصیلی استان یزد

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیمرکز ابرکوهآموزشی پژوهشی
2آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز مهریزآموزشی پژوهشی
3آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیممرکز مهریزالکترونیکی
4آموزش و بهسازی منابع انسانیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
5اخلاق گرایش اخلاق کاربردیمرکز بافقآموزشی پژوهشی
6اخلاق گرایش اخلاق کاربردیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
7اخلاق گرایش فلسفه اخلاقمرکز بافقآموزشی پژوهشی
8اخلاق گرایش فلسفه اخلاقمرکز بافقالکترونیکی
9ادبیات عربیمرکز میبدآموزشی پژوهشی
10ادبیات عربیمرکز میبدالکترونیکی
11برنامه ریزی آمایش سرزمینمرکز اردکانآموزشی پژوهشی
12برنامه ریزی درسیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
13جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز رضوانشهر صدوقآموزشی پژوهشی
14جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییمرکز رضوانشهر صدوقالکترونیکی
15جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز رضوانشهر صدوقآموزشی پژوهشی
16جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهریمرکز رضوانشهر صدوقالکترونیکی
17جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز رضوانشهر صدوقآموزشی پژوهشی
18جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز رضوانشهر صدوقالکترونیکی
19روان شناسی تربیتیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
20زبان شناسیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
21زبان شناسیمرکز مهریزالکترونیکی
22زبان و ادبیات فارسیمرکز اردکانآموزشی پژوهشی
23زبان و ادبیات فارسیمرکز اردکانالکترونیکی
24زبان و ادبیات فارسیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
25زبان و ادبیات فارسیمرکز تفتالکترونیکی
26زبان و ادبیات فارسیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
27زبان و ادبیات فارسیمرکز مهریزالکترونیکی
28زبان و ادبیات فارسیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
29زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
30زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیمرکز مهریزالکترونیکی
31زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارشمرکز یزدالکترونیکی
32علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیکمرکز یزدآموزشی پژوهشی
33علوم قرآن و حدیثمرکز تفتآموزشی پژوهشی
34علوم قرآن و حدیثمرکز تفتالکترونیکی
35علوم قرآن و حدیثمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
36علوم قرآن و حدیثمرکز مهریزالکترونیکی
37علوم قرآن و حدیثمرکز میبدآموزشی پژوهشی
38علوم قرآن و حدیثمرکز میبدالکترونیکی
39فقه و مبانی حقوق اسلامیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
40فلسفه دینمرکز یزدآموزشی پژوهشی
41مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
42مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
43مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
44مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
45مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
46مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
47مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
48مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
49مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
50مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
51مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
52مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
53مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز تفتآموزشی پژوهشی
54مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
55مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحولمرکز یزدآموزشی پژوهشی
56مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز تفتآموزشی پژوهشی
57مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
58مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعهمرکز یزدآموزشی پژوهشی
59مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
60مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
61مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
62مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
63مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
64مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
65مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
66مدیریت کسب و کار گرایش انرژیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
67مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
68مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
69مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
70مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمینمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
71مدیریت کسب و کار گرایش فناوریمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
72مدیریت کسب و کار گرایش مالیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
73مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
74مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
75مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیمرکز یزدآموزشی پژوهشی
76نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
77بیوشیمیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
78بیوفیزیکمرکز تفتآموزشی پژوهشی
79ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز اردکانآموزشی پژوهشی
80ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز مهریزآموزشی پژوهشی
81زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
82شیمی گرایش شیمی آلیمرکز اردکانآموزشی پژوهشی
83شیمی گرایش شیمی آلیمرکز رضوانشهر صدوقآموزشی پژوهشی
84شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز اردکانآموزشی پژوهشی
85علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسیمرکز اردکانآموزشی پژوهشی
86علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطیمرکز تفتآموزشی پژوهشی
87فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالمرکز مهریزآموزشی پژوهشی