رشته های تحصیلی در فراگیر پیام نور

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد پذیرش فراگیر داشگاه پیام نور

گروه علوم انسانی

1001 آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی
1002 آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
1003 آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک
1004 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
1005 آموزش زبان انگلیسی
1006 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
1007 آموزش و بهسازی منابع انسانی
1008 اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
1009 اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
1010 اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
1011 ادبیات عربی
1012 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
1013 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
1014 الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1015 برنامه ریزی آمایش سرزمین
1016 برنامه ریزی درسی
1017 برنامه ریزی رفاه اجتماعی
1018 تاریخ گرایش تاریخ اسلام
1019 تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
1020 تاریخ گرایش تاریخ تشیع
1021 تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
1022 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
1023 تحقیقات آموزشی
1024 تکنولوژی آموزشی
1025 جامعه شناسی
1026 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضایی
1027 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
1028 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
1029 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
1030 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
1031 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
1032 جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
1033 جمعیت شناسی
1034 حسابداری
1035 حسابرسی
1036 حقوق بین الملل
1037 حقوق جزا و جرمشناسی
1038 حقوق خصوصی
1039 حقوق دادرسی اداری
1040 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
1041 روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
1042 روان شناسی بالینی
1043 روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
1044 روان شناسی تربیتی
1045 روان شناسی شخصیت
1046 روان شناسی عمومی
1047 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
1048 روزنامه نگاری
1049 زبان شناسی همگانی
1050 زبان و ادبیات انگلیسی
1051 زبان و ادبیات فارسی
1052 زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
1053 زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش
1054 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط
1055 علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مدیریت اطلاعات
1056 علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
1057 علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
1058 علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
1059 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
1060 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
1061 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1062 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی

1063 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
1064 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
1065 علوم سیاسی
1066 علوم قرآن و حدیث
1067 فلسفه و حکمت اسلامی
1068 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
1069 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
1070 کارآفرینی گرایش بین الملل
1071 کارآفرینی گرایش توسعه
1072 کارآفرینی گرایش سازمانی
1073 کارآفرینی گرایش فناوری
1074 کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
1075 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
1076 کارآفرینی گرایش گردشگری
1077 مترجمی زبان انگلیسی
1078 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
1079 مدیریت آموزشی
1080 مدیریت امور شهری
1081 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
1082 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
1083 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
1084 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
1085 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
1086 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
1087 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
1088 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
1089 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
1090 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
1091 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
1092 مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
1093 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
1094 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
1095 مدیریت رسانه
1096 مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی
1097 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1098 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
1099 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
1100 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
1101 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
1102 مدیریت کسب و کار گرایش انرژی
1103 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
1104 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
1105 مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
1106 مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
1107 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
1108 مدیریت کسب و کار گرایش مالی
1109 مدیریت مالی
1110 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
1111 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
1112 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
1113 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
1114 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
1115 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
1116 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
1117 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
1118 مشاوره گرایش مشاوره خانواده
1119 مشاوره گرایش مشاوره شغلی
1120 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
1121 مطالعات فرهنگی
1122 نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی


گروه علوم پایه

2001 آمار ریاضی
2002 آموزش ریاضی
2003 بیوشیمی
2004 بیوفیزیک
2005 ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
2006 ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
2007 ریاضی محض گرایش آنالیز
2008 ریاضی محض گرایش جبر
2009 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
2010 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
2011 زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی
2012 زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
2013 زیست فناوری گرایش میکروبی
2014 ژنتیک
2015 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
2016 شیمی گرایش شیمی آلی
2017 شیمی گرایش شیمی تجزیه
2018 علوم زمین گرایش پترولوژی
2019 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
2020 علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)
2021 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
2022 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
2023 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
2024 فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
2025 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
2026 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
2027 فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
2028 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک


گروه فنی و مهندسی

3001 مهندسی برق گرایش افزارههای میکرو و نانو الکترونیک
3002 مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
3003 مهندسی شیمی گرایش پلیمر
3004 مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
3005 مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
3006 مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
3007 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
3008 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
3009 مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
3010 مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
3011 مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

3012 مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
3013 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
3014 مهندسی عمران گرایش سازه
3015 مهندسی عمران گرایش محیط زیست
3016 مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
3017 مهندسی فناوری اطلاعات
3018 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعات (ITS)
3019 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
3020 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
3021 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
3022 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
3023 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
3024 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
3025 مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی


گروه کشاورزی و منابع طبیعی

4001 اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
4002 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
4004 بیوتکنولوژی کشاورزی
4005 توسعه روستایی
4006 علوم دامی گرایش تغذیه دام
4007 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
4008 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی


گروه هنر

5001 پژوهش هنر


5002 طراحی شهری

تذکر. با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس طراحی شهری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهرسازی یا معماری و (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی یا معماری – که کاردانی شهرسازی یا معماری دارند) صورت می گیرد.

5003 مهندسی معماری 

تذکر. با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته معماری و (کارشناسی ناپیوسته معماری – که کاردانی معماری دارند) صورت می گیرد.

 


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه پیام نور و مشاوره تخصصی رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید.
ساعت تماس از ساعت 9:00 صبح الی 17:00 و از طریق تلفن روابط عمومی به شماره 02128426757 می باشد.