منوی سایت

رشته‌های کارشناسی ارشد: مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها)، مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)،‌ مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش‌ها)، مدیریت فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)، علوم تربیتی(مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی)، ‌روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، حسابداری، زبان و ادبیات فارسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، مدیریت رسانه، آموزش زبان انگلیسی، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، مهندسی شیمی، مهندسی معماری، طراحی شهری، پژوهش هنر، شیمی(کلیه گرایش ها)،‌ بیـوشـیمی، فیتوشیمی، ژنتیک، زیست‌شناسی(کلیه گرایش‌ها)، زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبی، مهندسـی کشـاورزی(کلیه گرایش ها)، فیزیولوژی ورزشی (کلیه گرایش ها)، مدیریت ورزشی(کلیه گرایش ها)، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کلیه گرایش ها)، الهیات و معارف اسلامی(کلیه گرایش ها)، ریاضی(کلیه گرایش ها)، فیزیک(کلیه گرایش ها) و ...