روسای دانشگاه از سال 67 تا کنون

میر محمود ساعی

 • 1366 تا 1367

دکتر نصرت الله ضرغام

 • 1367 تا 1368

دکتر حسن ظهور

 • 1368 تا 1374

دکتر حسین صادقی شجاع

 • 1376 تا 1374

دکتر حسن ظهور

 • 1376 تا 1384

دکتر علی رضا علی احمدی

 • 1384 تا 1387

 

 

دکتر سید محمد حسینی

 • 1387 تا 1388

دکتر حسن زیاری

 • 1388 تا 1392

دکتر ابوالفضل فراهانی

 • 1392 تا 1393

دکتر محمدعلی سرلک 

 • 1393

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی  

 •  1394 تا 1396

دکتر محمدرضا زمانی  

 1396 تاکنون

 


دکتر زمانی عضو انجمن‌های علمی زیست شناسی، بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران است و در دو دوره در هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران عضویت داشته است. وی هم اکنون سردبیر مجله پژوهش های سلولی و ملکولی و نیز مدیر مسئول مجله بیوتکنولوژی ایران است. زمانی در سال‌های ۷۹ و ۸۰ به عنوان استاد نمونه دانشگاه رازی کرمانشاه برگزیده شده است.

وی در حوزه فعالیت‌های آموزشی نیز افزون بر تدریس در مقاطع مختلف و دوره‌های متنوع مرتبط با زیست شناسی و زیست فناوری در دانشگاه های رازی، تهران، تربیت مدرس و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، سهم بسزایی در ایجاد و راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری علوم سلولی و ملکولی داشته است.