روش تحقیق در مدیریت مدیریت کسب و کار

مجموعه سوالات امتحانی درس روش تحقیق در مدیریت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور که بر اساس نیمسال های تحصیلی مختلف طبقه بندی شده است. دانشجویان گرامی جهت دریافت رایگان نمونه سوالات امتحانی درس مذکور بر روی دکمه دانلود سوالات امتحانی کلیک نمایند.

 

عنوان درس: روش تحقیق در مدیریت

کد درس: 1237006

 

 


  مجموعه سوالات امتحانی پایان ترم درس روش تحقیق در مدیریت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نمونه سوالات نیمسال‌ های تحصیلی زیر می باشد:

ردیف نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ ۹۸-۹۹-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲ تابستان ۹۸ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۳ ۹۷-۹۸-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۴ ۹۷-۹۸-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۵ ۹۶-۹۷-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۶ ۹۶-۹۷-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۷ تابستان ۹۶ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۸ ۹۵-۹۶-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۹ ۹۵-۹۶-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۰ تابستان ۹۵ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۱ ۹۴-۹۵-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۲ ۹۴-۹۵-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۳ تابستان ۹۴ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۴ ۹۳-۹۴-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۵ ۹۳-۹۴-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۶ تابستان ۹۳ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۷ ۹۲-۹۳-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۸ ۹۲-۹۳-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۹ تابستان ۹۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۰ ۹۱-۹۲-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۱ تابستان ۹۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۲ ۹۰-۹۱-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۳ ۹۰-۹۱-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۴ تابستان ۹۰ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۵ ۸۹-۹۰-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۶ ۸۹-۹۰-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۷ ۸۸-۸۹-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۸ ۸۸-۸۹-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است